Podstawy chemii

Orientacyjny wymiar godzinowy: 30+3+3 h

Opis przedmiotu:

Kurs obejmuje wybrane zagadnienia z podstaw chemii w kontekście opisu i zrozumienia zjawisk zachodzących w obiektach (dzieła sztuki, znaleziska archeologiczne, obiekty dziedzictwa kulturowego) i przydatności tych zagadnień w nowocześnie pojętej nauce o konserwacji.

Na kurs składa się wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne (ilustracja wybranych tematów z wykładów, zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi czynnościami w praktyce nowoczesnego laboratorium:

  • 3 h laboratorium z chemii nieorganicznej
  • 3 h laboratorium z chemii organicznej
  • zajęcia seminaryjne – podstawy statystycznego opracowania wyników, obliczenia chemiczne z zakresu stechiometrii i stężeń

Zajęcia prowadzone przez: