O studiach

Program został przygotowany dla osób zawodowo zajmujących się konserwacją, archeologią i historią sztuki oraz pasjonatów tych dziedzin. Studia nie wymagają posiadania wykształcenia matematyczno-przyrodniczego.

Ramowy program studiów

Chemia sztuki

Podstawy chemii

Odświeżenie wiadomości z podstaw chemii, niezbędnych dla opanowania zagadnień prezentowanych na zajęciach praktycznych – 35 godzin.

Nauka w konserwacji

Wykłady prezentujące współczesny stan wiedzy dotyczącej oceny postępu degradacji obiektów znajdujących się w kolekcjach muzealnych i bibliotecznych oraz określania jej przyczyn, zalecanych procedur konserwatorskich oraz  konserwacji zachowawczej – 44 godziny.

Nowoczesne techniki analityczne

Celem wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych  jest przekazanie wiadomości na temat zjawisk fizykochemicznych stanowiących podstawy danej metody analitycznej, omówienie technik i sposobu przygotowania próbek oraz typowych zastosowań w rozwiązywaniu problemów konserwatorskich – 86 godzin.

 

Materiały dydaktyczne

Pliki z wykładami i materiałami do ćwiczeń będą dostarczane mailowo przed zajęciami.

Egzamin

Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zdanie egzaminu.

Sposób przeprowadzenia egzaminu:

 • słuchacz przygotowuje 3 tematy spośród zagadnień omawianych na zajęciach laboratoryjnych – do wyboru: GC, HPLC/SEC, XRF, XRD, IR, Raman, CE/MS, ICP/MS, LIBS, SEM, mikroskopia optyczna, fotografia w świetle analitycznym i obrazowanie hiperspektralne, barwa, starzenie;
 • referuje jeden temat wybrany przez egzaminujących – w obrębie danego tematu oczekuje się:
  • znajomości podstaw fizykochemicznych metody
  • podstawowych informacji na temat aparatury
  • interpretacji wyników
  • rodzaju i sposobu przygotowywania próbek
  • możliwości zastosowania danej techniki w rozwiązywaniu problemów związanych z obiektami zabytkowymi i dziełami sztuki